Biogasprojektet Röddinge

BIOGASFABRIK


projektering av fabrik norr om Röddinge

Projektgrupp


Sammankallande:

Bengt Göran Hansson


Övriga deltagare:

Reet Hansson

Staffan Ekelund

Jonas Frid

Nils Anders Olsson

Jonas Havlund

Per Levenskog


2022-10-31


Nu något om vad som händer, eller kanske i detta fall, mer rätt - inte händer kring frågan om en Biogasanläggning norr om byn.


Vi i byalaget har varit i kontakt med Gasum för att följa upp deras löfte att informera om ansökan innan den sändes in till Mark- och Miljödomstolen. Svaret vi fick är att de planerade att skicka in ansökan vecka 43.

Det är som sagt denna vecka, men enligt obekräftade uppgifter är denna tidpunkt framflyttad. Vi återkommer när vi har bekräftad information.


Gasum uppger att de planerar att hålla ett informationsmöte ca 3-4 veckor efter att ansökan är inskickad (enligt denna information då vecka 47/48).


De uppger också att de mellan inskickandet och mötet kommer att ge oss möjlighet att läsa igenom handlingarna och där återkoppla på frågor som finns med i samrådet.


Vi har ännu inte fått några handlingar och kommer därför att ta kontakt med dem in nästa vecka. Gasum uppger att Informationsmötet blir digitalt likt samrådet den 1 juni.


De uppger att de vid informationsmötet kommer att be olika utredare kort dra slutsatserna från flera olika utredningar, så som buller, lukt, trafik, dagvattenhantering, risk etc.


De uppger också det kommer att finnas avsatt tid för diskussioner och frågor.


Så snart vi fått information om var och hur det går att ladda ner handlingarna kommer vi att gå ut med information samt den bekräftade tidpunkten för informationsmötet.


Som ni vet står det nu klart att en kvartett med S, M, C och L ska styra kommunen de kommande fyra åren.


Så snart det nya styret är på plats kommer vi att ta kontakt med dem för att följa upp vad som händer i frågan om en eventuell biogasanläggning


Bästa hälsningar
Röddinge byalag
IBäste Röddingebo!


Stenen har nu satts i rullning.

På uppdrag av styrelsen har vi nu skickat ut inbjudningar till ettoffentligt samtal om den planerade etableringen av en biogasindustri invid Röddnge.

Inbjudningarna, totalt 16 st, har sänts till samtliga politiska partier i Sjöbo kommun samt till tidningar, radio och TV. Nedan ser ni hur inbjudan ser ut. Mötets syfte är att i första hand låta de politiska partierna redovisa sin syn på en eventuell etablering av en biogasindustri och svara på frågor från oss och pressen. Vid mötet kommer vi även att redovisa bylagets syn på en etablering.

En sammanfattning av ett underlag som tagits fram bifogades till inbjudan och bifogas som information i detta mail. Sammanfattningen har tidigare, i samband med samrådsprocessen, sänts till Gasum AB i syfte att redovisa byalagets syn på en etablering.


Ett mer fördjupat underlag har också tagits fram.

Det kommer att sändas till er, politikerna och pressen före mötet.

Byalagets deltagandet vid mötet kan av praktiska skäl eventuellt behöva begränsas.


Vi ber därför de av er som är intresserade av att delta, att enast fredagen den 12 augusti,göra en föranmälan till lennartsmail@gmail.com


Sommarhälsningar

Bengt-Göran och Lennart


---------------------------------------------------------------------------------------------Politiska partier,Sjöbo kommun samt press


Gasum AB planerar att anlägga en biogasindustri i landskapet öster om Sjöbo.Som en del i förberedelserna har bolaget ansökt om ett planbesked från Sjöbokommun. Som svar på ansökan beslutade Sjöbo kommun den 14 december 2021 om ettpositivt planbesked. Sjöbo kommun beslutade samtidigt att en detaljplan skapåbörjas inom två år och att ett preliminärt antagande av en detaljplan ska skeunder 2025.

En eventuell biogasindustri i landskapet Öster Sjöbo, norr om Röddinge är engenomgripande förändring som kommer att ha mycket stor påverkan på människor,miljö och omgivande landskap.

Eftersom ett beslut om detaljplan för en industrietablering kommer att tasunder kommande mandatperiod förväntar vi oss att ditt parti före kommunalvalet,den 11 september, redovisar er syn på en eventuell etablering och samtidigtlyssnar till vår redovisning av vår syn.

För oss är en eventuell industrietablering en stor och viktig politiskfråga. Den kommer för många av oss att påverka vårt val av parti i kommandeval. Inför kommande detaljplanearbete inbjuder Röddinge byalag därför dig att iett offentligt samtal redovisar partiets uppfattning och syn på etableringen aven biogasindustri öster om Sjöbo.

Samtalet genomförs i Röddingeskola, Röddinge byaväg 38–9, onsdagen den 17/8 kl.17.00 (tiden ärpreliminär och kan komma att ändras om tidpunkten är olämplig för flerainbjudna partier)

Till samtalet inbjuder Röddinge byalag, ordföranden för samtliga politiskapartier i Sjöbo kommun samt press. Till inbjudan bifogas en sammanfattning avRöddinge byalags ståndpunkt till en etablering av en biogasindustri ÖsterSjöbo, ett fördjupat underlag kommer att utsändas före samtalet.

Röddinge den 27 juli 2022

För Röddinge byalag

 

Staffan Ekelund

Styrelseordförande och ålderman