Byalaget

Röddinge By


Historia och Kultur


Källa: Länsstyrelsen Skåne

Miljön är karaktäristisk för den bystruktur som uppstod efter 1800-talets skiftesreformer, då bykärnan från att ha varit dominerad av gårdar övergår till att präglas av gatehusbebyggelse.


Röddinge kyrkby ligger vid Fyledalens norra sluttning. Öppen odlingsmark gränsar till byn medan dalsidan ned mot Fyleån i söder består av skogsmark. En gravhög, anlagd under bronsåldern, ligger i den mest höglänta delen av byn.


Kyrkan

Den närliggande kyrkan uppfördes omkring 1200 i romansk stil. Efter en omfattande brand på 1920-talet genomfördes vissa restaureringsarbeten utan att den medeltida prägeln gick förlorad. I anslutning till kyrkan finns prästgården, klockarebostaden och skolan med ett byggnadsbestånd från decennierna kring 1900. Tillsammans med kyrkan belyser de byns tidigare betydelse som sockencentrum. 
  
Laga skifte från 1848 innebar att 13 av byns gamla 15 gårdar utflyttades. På de gamla gårdstomterna anlades gatehus, vilka idag kännetecknar Röddinges bybild. De välbevarade små längorna är samlade kring bygatan. Byggnaderna, med putsade fasader eller är försedda med panel, är vända med långsidan mot gatan. Tillsammans med de små trädgårdstäpporna bildar gatehusen en väl sammanhållen gatumiljö.  


Röddingeberg

En mindre allé leder till Röddingebergs gård väster om byn. Gården blev säteri under 1760-talet genom sammanslagning av några hemman. Från detta sekel härrör gårdens slutna ladugårdskomplex i korsvirke med rödmålad timra och vita fack. Manbyggnaden består av två flyglar från 1830, även de uppförda i korsvirke. Huvudbyggnaden, som skulle ha slutit gården mot öster, kom aldrig till stånd. Genom form och byggnadsskick ges ändå en god bild av äldre tids mindre herrgårdsanläggningar. Röddingeberg omges av vidsträckta fruktodlingar. Moderna byggnader för lager och packning ligger genom landsvägen åtskilda från huvudgården.


Motiv för bevarande

Miljön är karaktäristisk för den bystruktur som uppstod efter 1800-talets skiftesreformer, då bykärnan från att ha varit dominerad av gårdar övergår till att präglas av gatehusbebyggelse. Röddingeberg åskådliggör sammansmältningen av traditionellt skånskt byggnadsskick och svenskt gårdsmönster, vanligt under 1700- och 1800-talen. Av betydelse för bymiljön är bebyggelsestrukturen med husen liggande i nära anslutning till gatan samt det äldre byggnadsskicket.