Röddinge Byalag

En del av Fyledalen

Röddinge ligger vid Fyledalens norra sluttning, öppen odlingsmark gränsar till byn medans dalsidan ned mot Fyleån i söder består av skogsmark.

En gravhög, anlagd  under bronsåldern ligger i den mest höglänta delen av byn.


Miljön är karaktärisk för den bystruktur som uppstod efter 1800-talets skiftesreformer, då bykärnan från att ha varit en dominerad av gårdar övergår till att präglas av gatuhusbebyggelse.


Röddingeberg åskådliggör sammansmältningen av tradionellt skånskt byggnadsskick och svenskt gårdsmönster, vanligt under 1700-1800-talen.

Röddinge byalag bildades 1974

Röddinge är en levande kulturbygd i Skåne.

Här finns aktiva lantbruk i dess direkta närhet, ett flertal entreprenörer inom olika branscher.


Med vårt byalag som nav utvecklar vi tillsammans Röddinge. Byalaget har en bred kompetens samt ett stort engagemang att värna och förvalta ortens sociala, historiska och kulturella värden.

Många har bott här i generationer, andra har det som sommarbo. Röddinges geografiska läge utmed riksväg 11 gör det lätt att nå ut i världen. Röddinge tillhör Sjöbo kommun som är vår centralort.